tiistai 17. tammikuuta 2017

VIHAA JA PUHETTA

Keskustelu vihapuheesta on taas kiihtynyt ja hyvä niin. Ongelmahan on se, ettei vihapuhetta ole määritelty laissa lainkaan, ja että sen määritelmiksi on otettu muissa lakipykälissä olevat määritelmät. Tämä on taas ongelmallista itsensä määritelmien kautta sikäli, että jos lakia luetaan kuten se on kirjoitettu, joudumme merkilliseen tilanteeseen huomatessamme, että itseasiassa vihapuhe onkin sallittua, vaikka se olisi laissakin olevien määritelmien mukaan kiellettyä. Malliesimerkki tästä on vihapuheen vastaisena pykälänä käytetty rikoslain 11. luvun kohta, jossa määritellään mitä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

"Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan 11 luvussa, joka sisältää sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.[1]

Lisäksi 10 a §:ssä erotetaan rikoksen törkeä muoto.

Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä, mutta lain esitöissä annetaan esimerkkejä:

”Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.”

Näin siis Suomen laissa määritellään kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kysymys kuuluu miksi seuraavat eivät ole sitä?

"Mooses vihastui sotajoukon johtajiksi määrätyille tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköille, kun he palasivat sotaretkeltä, ja sanoi heille: "Oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset? Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelilaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvojiksi. Sen tähden Herran kansaa kohtasi vitsaus. 17 Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa."

"Moos. 20:16-17 "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt."

"Moos, 13:13-16 "Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia ... teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa."

Ja edelleen:

20:9-12 Homot ja avionrikkojat (naimisissa olevien kanssa rakastelevat) on tapettava.

22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.

Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

1:10-11 Juutalaiset ovat pahankurisia valehtelijoita ”joiden suut tulee pysäyttää”. (Paavali kirje Titukselle)

1:12 Kreetalaiset ovat ”aina valehtelijoita ja pahoja petoja”. (sama kuin edellä)

Ja sitten islam.

Muhammed humalaisista: " Jos hän on juovuksissa, ruoskikaa hänet: jos hän on taas juovuksissa, ruoskikaa hänet; ja taas jos hän on juovuksissa, ruoskikaa hänet; mutta jos hän on juovuksissa neljännen kerran, tappakaa hänet."

"Muhammad on Allahin lä­het­tiläs ja ne, jotka seuraa­vat häntä, ovat an­karia uskotto­mille, mutta arme­liaita toi­sil­leen. Koraani 48:29."

"Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päi­vään, eivät pidä kiel­lettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, ei­vätkä ota us­kon­nokseen totuuden us­kontoa [islamia]. Tais­tel­kaa heitä vas­taan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa. Koraani 9:29."

"Uskovaiset, taistelkaa niitä uskot­tomia vas­taan, jotka asuvat lä­hellä teitä, ja huo­mat­koot he tei­dät lujiksi. Tie­täkää, että Allah on hurs­kaiden kanssa.Koraani 9:123."

"”Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Allahia (koko maailmassa), mutta jos he herkeävät (palvo­masta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he teke­vät. Koraani 8:39”

”Kun rauhoite­tut kuu­kau­det (islamilai­sen ka­lenterin 1., 7., 11. ja 12. kuukausi) ovat kuluneet, tappakaa us­kot­­to­mat mis­sä heitä ta­paattekin, vangitkaa ja saar­takaa heidät ja väi­jy­­kää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ruko­uk­sen­sa ja anta­vat almuja, anta­kaa heidän mennä rau­hassa. Allah on An­teek­si­an­tava. Koraani 9:5”

Ja niille, jotka sanovat ettei koraania pidä ottaa kirjaimellisesti, koraanissa sanotaan seuraavaa:

"Koraani itse säätää, että se on otettava kirjaimellisesti, eikä sitä saa tulkita vertauskuvallisesti tai omien käsitys­tensä va­lossa: Profeetta sanoi: ”Jos joku tulkitsee Allahin Kirjaa oman mie­li­pi­teensä valossa, niin vaikka hän olisi oi­keassa, hän on vää­räs­sä.3:7”

Eli kysymys kuuluu tietenkin ovatko kyseiset uskonnolliset tekstit, uskonkappaleet, puheet, sitä vihapuhetta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja jos ne eivät sitä ole, tarkoittaako se sitä, että uskonnon nimissä saa tällaista kirjoittaa ja levittää vapaasti?

Jos niin on, voisin siis perustaa uskontokunnan ja kirjata sen perusteeseihin vääräuskoisten, eriuskoisten, erimielisten, oikeastaan kenen tahansa tappamiskehoituksen, ilman että se olisi rikos?

Jos taas en voi niin, tehdä, niin miksi nämä uskonnot saavat tehdä juuri niin?

Mielestäni on päivänselvää, että koko vihapuheen käsite on vain ja ainoastaan poliittinen, ajassa muuttuva termi, joka ei perustu mihinkään järkevään argumenttiin. Se valikoituu vain ja ainoastaan poliittisin perustein. Jos vihapuhe olisi sitä mitä sen sanotaan olevan ja sen rikollisuus koskisi kaikkia tasapuolisesti, raamattu ja koraani olisivat myös vihapuhetta. Mutta näinhän ei ole.

Kun Adolf Hitler kehoittaa tappamaan juutalaiset, se on väärin, mutta kun Mooses kehoittaa tappamaan tarkasti nimeämiensä etnisten ryhmien edustajia tai vääräuskoisia, se ei olekaan väärin. Tai se, että Muhammed kehoittaa tekemään saman. Miksi näin? Mikä on se valintaprosessi, joka tekee toisesta vihapuhetta ja toisesta sallittua? Uskonto? Vai sittenkin vain kulloisessa ajassa oleva fiilis, mutu, poliittinen suuntaus?

Kuka määrittelee vihapuheen? Millä valtuuksilla jokin taho määrää vihapuheen määritelmän? Miksi laki ei tunne koko sanaa? Olisiko syytä tehdä juridinen määritelmä ensin ja sitten tarkastella sitä mikä on vihapuhetta, vai mennäänkö edelleen fiilispohjalta?

Tätä on syytä jokaisen pohtia hyvin tarkkaan tykönään, ennen kuin vaatii vihapuheen kieltämistä ja intoilee rankaisevansa niitä, joiden puheista tai mielipiteistä ei pidä. Asiassa on riskinsä, kuten pilapiirtäjä Jouko on nasevasti sen tiivistänyt.En itse pidä natseista tai heidän puheistaan, enkä monien muidenkaan, mutta heillä on oikeus sanoa asiansa, mielipiteensä. Se voi olla mielestäni väärä, voin vastustaa heidän ajatuksiaan, mutta onko minulla oikeutta kieltää ne? Jos minulla on oikeus kieltää natsien kirjoitukset ja puheet, miksei minulla ole samaa oikeutta Muhammedin tai Mooseksen suhteen? Kuten Ville Ranta mainiossa pilakuvassaan asian tiivistää, ongelma on olemassa. 


Miettikää nyt tarkkaan tätä asiaa. Tämä ei ole mikään läpihuutojuttu,  Jos "Vihaan sinua" on vihapuhetta, niin silloin tuhannet suomalaiset murroikäiset ja uhmaikäiset syyllistyvät joka päivä vihapuheeseen. Jos tuo ei taas ole vihapuhetta, niin onko "Vihaan juutalaisia/kristittyjä /mustalaisia/suomalaisia /eurooppalaisia/amerikkalaisia" vihapuhetta? 

Jos etnisiin ryhmiin ei saa kohdistaa vihapuhetta, niin miksi Suomen Yleisradio ja Sanoma-media voivat julistaa "Venäjä on Suomelle uhka/ Venäjä uhkaa Suomea" ?? Nimeämällä Venäjän uhkaksi eli vihollisekseen, kyseiset mediathan määrittelevät venäläisetkin uhkaksi eli viholliseksi, koska he muodostavat kansallisvaltio Venäjän väestön valtaosan. Näin tehdessään nämä mediat syyllistyvät juuri tuohon rikoslain kiihottamispykälän rikokseen. 

Tässä asiassa olisi käytettävä jääkylmää harkintaa, olisi tehtävä ensin lakimääritelmä vihapuheelle, ja vasta sitten ryhdyttävä vihapuheen vastaiseen ristiretkeen. Ristiretkethän olivat nekin uskonnollisen vihan ilmaisua, aivan kuten muslimien joitakin vuosisatoja aikaisemmin aloittama Pyhä sota. Molemmissa periaatteena oli erimielisten, vääräuskoisten tuhoaminen. Sekin on hyvä muistaa, kun vaatii vihapuheille stoppia.